การทดสอบประสิทธิภาพในการป้องกันการเกิดไขมันพอกตับในไก่เนื้อ