การวิเคราะห์ความคุ้มค่าจากการลงทุนผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์และข้าวโพด รับประทานฝักสด จำแนกตามวิธีการผลิต