การศึกษาผลการปนเปื้อนของโลหะไอออนในกากน้ำตาลต่อกระบวนการผลิตเอทานอลโดยเชื้อยีสต์ Saccharomyces cerevisiae