การพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการ SMEs ในกลุ่มอุตสาหกรรมอาหารและอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ระยะที่ 3 : การศึกษาการขยายกำลังการผลิตผลิตภัณฑ์ขนมขบเคี้ยวเสริมสุขภาพด้วยกระเจี๊ยบเขียว (กลุ่ม 1)

  • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

  • โครงการเดี่ยว

  • 2561 (2561-2562)

  • inนางสาวสุวีณา จันทพิรักษ์

  • inนางสาวสุวีณา จันทพิรักษ์

  • โครงการวิจัยสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี