ผลกระทบทางเศรษฐกิจของภาคการท่องเที่ยวในประเทศไทย: วิเคราะห์โดยใช้บัญชีเมตริกซ์สังคมด้านการท่องเที่ยว

Publish Year National Journal 1
2018 inดร.มานะ ลักษมีอรุโณทัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "เมตริกซ์บัญชีสังคมสำหรับ SMEs ในประเทศไทย: การวิเคราะห์ตัวคูณทวี และการกระจายรายได้", วารสารมหาจุฬานาครทรรศน์ , ปีที่ 5, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม - สิงหาคม 2018, หน้า 452-467
Publish Year International Conference 3
2019 inดร.มานะ ลักษมีอรุโณทัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "The Role and Economic Impact of Cultural Tourism on the Thai Economy", International Conference Management, Accounting, Banking, Economics and Business Research (ICMABEBR-19), 23 พฤศจิกายน 2019, Sydney เครือรัฐออสเตรเลีย
2019 inดร.มานะ ลักษมีอรุโณทัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "The Role and Economic Impacts of Natural-based Tourism on the Thai Economy: An Input-Output Analysis", International Conference on Global Economy in Business, Management, Social Science and Humanity Perspective GEMSH -19), 24 พฤศจิกายน 2019, Sydney
2018 inดร.มานะ ลักษมีอรุโณทัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exญาณกร โท้ประยูร, exรุ่งรัตนา เจริญจิตต์, "The Impacts of Increased Labor Productivity of the Service Sector in Thailand: Analysis of Standard Computable General Equilibrium (CGE) Model", the 5th Greater Mekong Sub-region International Conference (GMSIC) The Knowledge Discovery of Management Science and Economics for Development in GMS, 6 กรกฎาคม 2018