โครงการสำรวจความหลากหลายของพรรณไม้และเก็บข้อมูลกิจกรรมการลดก๊าซเรือนกระจกสำหรับโครงการประเภทป่าไม้และพื้นที่สีเขียวในเขตพื้นที่ของศูนย์การเรียนรู้ความหลากหลายทางชีวภาพและความยั่งยืน ชีวพนาเวศ โรงงานประกอบรถยนต์โตโยต้า (บ้านโพธิ์)