การสร้างความหมายของวีรบุรุษในภาพยนตร์เรื่องแบทแมน

Publish Year National Journal 1
2019 exเอกจุมพล หาญณรงค์, inดร.ณัฏฐ์ชุดา วิจิตรจามรี, รองศาสตราจารย์, "การสร้างความหมายของวีรบุรุษในภาพยนตร์เรื่องแบทแมน", วารสารวิจัยมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ปีที่ 5, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2019, หน้า 19-36