การพัฒนายกระดับผลิตภัณฑ์ขนมท้องถิ่นภูเก็ตเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยว

  • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

  • โครงการเดี่ยว

  • 2561 (2561-2562)

  • inนางสาวกรุณา วงษ์กระจ่าง

  • inนางสาวกรุณา วงษ์กระจ่าง

  • โครงการวิจัยสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี