การศึกษาฤทธิ์ต้านแบคทีเรีย ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ และวิเคราะห์หาสารประกอบฟีนอลิกทั้งหมดของสารสกัดหยาบจากเส้นใยเห็ดถั่งเช่า