การศึกษาเพื่อพัฒนานโยบาย การกำกับดูแล และขีดความสามารถในการแข่งขันของความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

Publish Year International Conference 2
2018 inดร.นวทัศน์ ก้องสมุทร, อาจารย์, "Airport Development and Capacity Deficiencies in Thailand: National Policy Implications", The 22nd ATRS World Conference, 2 - 5 กรกฎาคม 2018, Seoul สาธารณรัฐเกาหลี
2017 exJun MIZUTANI, exNattan LUANGHIRAN, inดร.นวทัศน์ ก้องสมุทร, อาจารย์, "Empirical analysis of the market competition structure between FSC and LCC - the case of Thailand and Australia", 21st ATRS World Conference 2017, 6 - 8 กรกฎาคม 2017, Brussel ราชอาณาจักรเบลเยียม