การทดสอบผลิตภัณฑ์สารเคมีกำจัดแมลงในการกำจัดด้วงดำ (Alphitobius diaperinus) ระยะตัวหนอนและตัวเต็มวัย โดยการฉีดพ่นลงบนแผ่นไม้อัดในห้องปฏิบัติการ