โครงการศึกษาสถานการณ์การผลิตและปัญหาการส่งออกสินค้าเกษตรไทย