นิเวศวิทยาที่มีผลต่อการปรากฏของเห็ดโคนและการแพร่กระจายของปลวกเพาะเลี้ยงรา เพื่อเป็นแนวทางในการเพิ่มผลผลิตเห็ดโคนในสภาพธรรมชาติ

Publish Year International Journal 2
2021 exIsmail Shaleh, exNicharee Jannual, exศศิธร หาสิน, inดร.ธารรัตน์ แก้วกระจ่าง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exRika Raffiudin, inนางสาวมิ่งขวัญ นิพิฐวัธนะผล, อาจารย์, "Identification of fungus-growing termites and mutualistic Termitomyces from two provinces in Thailand", International Journal of Tropical Insect Science, ปีที่ 41, ฉบับที่ 2, มิถุนายน 2021, หน้า 1555-1566
2020 exณิชารีย์ จันทร์นวล, inนางสาวมิ่งขวัญ นิพิฐวัธนะผล, อาจารย์, exศศิธร หาสิน, inดร.ธารรัตน์ แก้วกระจ่าง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Morphological and molecular characterization of Termitomyces (Lyophyllaceae, Agaricales) in Thailand", BIODIVERSITAS, ปีที่ 21, ฉบับที่ 6, มิถุนายน 2020, หน้า 2481-2491
Publish Year National Journal 1
2020 exณิชารีย์ จันทร์นวล, exพรสินี กองทอง, inนางสาวมิ่งขวัญ นิพิฐวัธนะผล, อาจารย์, inดร.ธารรัตน์ แก้วกระจ่าง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exศศิธร หาสิน, "การระบุชนิดของเห็ดโคนข้าวตอก (Termitomyces microcarpus) และปลวกเพาะเลี้ยงราที่สัมพันธ์กับเห็ดโคนข้าวตอก", วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, ปีที่ 28, ฉบับที่ 7, กรกฎาคม 2020, หน้า 1281-1293
Publish Year International Conference 1
2018 inดร.ธารรัตน์ แก้วกระจ่าง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exอ.ดร.ศศิธร หาสิน, inนางสาวมิ่งขวัญ นิพิฐวัธนะผล, อาจารย์, "งานวิจัยเห็ดโคนในประเทศไทย: อดีตจนถึงปัจจุบัน", 1st Symposium on Mushroom Research and Cultivation Technology: Progress&Challenges, 30 - 31 สิงหาคม 2018, กรุงเทพฯ อื่นๆ ประเทศไทย