การแปลงซูโครสโดยเอนไซม์เพื่อผลิตพอลิแซ็กคาไรด์และออลิโกแซ็กคาไรด์ของกลูโคสและฟรุกโตสเพื่อประยุกต์ใช้ในอาหารและอาหารที่ทำหน้าที่