การศึกษาความต้องการในการพัฒนาสินค้าแปรรูปจากพริกเพื่อการพัฒนาธุรกิจ SMEs ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน

Publish Year International Journal 1
2020 inดร.เปรมฤดี จิตรเกื้อกูล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวศิรินนา คำทะเนตร, อาจารย์, "A Conjoint Analysis of Consumer Preferences for Chili Products: A Case Study on Chili Sauce", GATR Journal of Management and Marketing Review, ปีที่ 5, ฉบับที่ 4, ตุลาคม - ธันวาคม 2020, หน้า 226-233
Publish Year International Conference 1
2020 inดร.เปรมฤดี จิตรเกื้อกูล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวศิรินนา คำทะเนตร, อาจารย์, "A Conjoint Analysis of Consumer Preferences for Chili Products: A Case Study on Chili Sauce", 11th Global Conference on Business & Social Sciences , 11 - 12 ธันวาคม 2020, กรุงเทพมหานคร อื่นๆ ประเทศไทย