การเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการประกอบคอยล์เย็นขั้นตอนสุดท้ายโดยประยุกต์ใช้เทคนิคการปรับปรุงงาน