ประเด็นจริยธรรมในการหลบหลีกภาษีอากร : การศีกษาเชิงวิเคราะห์