การศึกษาเชิงเปรียบเทียบสังสารวัฏในปรัชญาสางขยะและพุทธปรัชญาเถรวาท