การศึกษาวิเคราะห์ฐานะเชิงสังคมของมนุษย์ตามทรรศนะพระพุทธศาสนาเถรวาท