การพัฒนาวิธีตรวจโรค tilapia lake virus ในปลานิลและปลานิลแดง

Publish Year International Journal 3
2020 exPuntanat Tattiyapong, exWorawan Dechavichitlead, exThomas B. Waltzek, inดร.วิน สุรเชษฐพงษ์, รองศาสตราจารย์, "Tilapia develop protective immunity including a humoral response following exposure to tilapia lake virus", Fish and Shellfish Immunology, ปีที่ 106, ฉบับที่ -, พฤศจิกายน 2020, หน้า 666-674
2019 exTheerawut Phusantisampan, exPuntanat Tattiyapong, exPalita Mutrakulcharoen, exMalinee Sriariyanun, inดร.วิน สุรเชษฐพงษ์, รองศาสตราจารย์, "Rapid detection of tilapia lake virus using a one-step reverse transcription loop-mediated isothermal amplification assay", Aquaculture, ปีที่ 507, ฉบับที่ -, พฤษภาคม 2019, หน้า 35-39
2019 exLowia Al-Hussinee, exKuttichantran Subramaniam, inดร.วิน สุรเชษฐพงษ์, รองศาสตราจารย์, exVsevolod Popov, exKathleen Hartman, exKatharine Starzel, exRoy Yanong, exCraig Watson, exHugh Ferguson, exSalvatore Frasca Jr., exThomas Waltzek, "Tilapia Lake Virus (TiLV): a Globally Emerging Threat to Tilapia Aquaculture", U.S. Department of Agriculture, UF/IFAS Extension Service, University of Florida, ปีที่ FA213, ฉบับที่ "-", เมษายน 2019, หน้า 1-7
Publish Year International Conference 2
2019 exพิชญา แจ่มวิมล, exปุณธนาฒย์ ทัตติยพงศ์, inดร.วิน สุรเชษฐพงษ์, รองศาสตราจารย์, "Concentration of Tilapia Lake virus (TiLV) using in vitro centrifugalfilter method", The 18th Chulalongkorn University Veterinary Conference 2019 , 24 - 26 เมษายน 2019, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2017 inดร.วิน สุรเชษฐพงษ์, รองศาสตราจารย์, exนางสาวปุณธนาฒย์ ทัตติยพงศ์, exน.สพ.ทวีศักดิ์ เจนธนกิจ, exนางสาวนันทวรรณ นนทเบญจวรรณ, exศ.น.สพ.ดร.อลงกร อมรศิลป์, "Emergence of Tilapia Lake Virus in Thailand", 10th Symposium on Diseases in Asian Aquaculture , 28 สิงหาคม 2017, Bali สาธารณรัฐอินโดนีเซีย