การประเมินหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา พ.ศ. 2554