Person Image

  Education

  • ค.ด.(พลศึกษา), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ไทย, 2547
  • ค.ม.(พลศึกษา), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ไทย, 2538
  • ค.บ.(พลศึกษา), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ไทย, 2535

  Expertise Cloud

  badminton for healthCircuit Training / Elastic / Health-Related Physical FitnessConditioncontrolling and experimental teacher groupsDeveloping the physical activity modelElectronic BookPhysical educationpre-test-post-test-design-modelProgramquasi-experimental research methodregular government teachersresponse timesmart ladder agility toolการจัดการเรียนการสอนการจัดการเรียนรู้การจัดทำหลักสูตรกลุ่มสาระสุข ฯการจัดทำหลัสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาการบูรณาการการประเมินการประเมินผลการเรียนรู้การฝึกแบบวงจรการพัฒนาครูการพัฒนาเครื่องมือการเรียนการสอนการเรียนการสอนผ่านเครื่อข่ายอินเทอร์เน็ตการเรียนรู้การวัดและประเมินผลพลศึกษาการศึกษาเอกชนการออกกำลังกายกิจกรรมทางกาย,เกณฑ์การประเมินเกณฑ์ปกติเขตพื้นที่การศึกษาครูประจำการความคล่องแคล่วว่องไวความคิดเห็นความแคล่วคล่องว่องไวความต้องการการออกกำลังกายความบกพร่องทางการได้ยินความสุขค่ายพักแรมคุณธรรมคุณลักษณะเครื่องทดสอบเวลาปฏิกิริยาการตอจริยธรรมจิตตปัญญาศึกษาจิตสาธารณะทักษะลีลาศเทเบิลเทนนิสโทรศัพท์เคลื่อนที่นักกีฬาโกลบอลบันไดลิง่บันไดลิงบันไดลิงอัจฉริยะ,แบดมินตันประถมศึกษาปราจีนบุรีปัจจัยปัญหาโปรแกรมการส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพโปรแกรมการออกกกำลังกายด้วยน้ำหนักตัวโปรแกรมการออกกำลังกายโปรแกรมพลศึกษาในโรงเรียนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เนตผู้ฝึกสอนแบดมินตันแผนการจัดการเรียนรู้แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้พฤติกรรมพลศึกษามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมมัธยมศึกษามำตรฐำนวิชำชีพยางยืดรูปแบบรูปแบบการพัฒนาครู,โรงเรียนวัดหนองปลิงลรัตนโกสินทร์วิชาพลศึกษาวิทยาเขตวังไกลกังวลเวปบอร์ดศตวรรษที่ 21สถานภาพสภาพสภาพปัญหาสมรรถภาพทางกายสมรรถภาพทางกาย การบริหารพลศึกษาสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสื่อประสมสุขภาพสุขศึกษาและพลศึกษาหนังสือหนังสืออิเล็กทรอนิกส์หลักและวิธีการสอนพลศึกษาหลักและวิธีสอนพลศึกษาหลักสูตรพลศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษาห้องเรียนกลับด้านอุปกรณ์และสิ่งอำนวยความสะดวก

  Interest

  หลักและวิธีการสอนพลศึกษา, การวัดและประเมินผลพลศึกษา, แบดมินตัน, สมรรถภาพทางกาย การบริหารพลศึกษา, หลักสูตรพลศึกษา

  Administrative Profile

  • ธ.ค. 2560 - พ.ย. 2563 รองหัวหน้าภาควิชา คณะศึกษาศาสตร์ ภาควิชาพลศึกษา

  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 0 โครงการ
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 26 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 14 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 5 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 7 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 1 โครงการ)
  • ทุนนอก 4 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 2 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 10 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 7 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 3 เรื่อง)
  • ทรัพย์สินทางปัญญา 1 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 1 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
  • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 7 เรื่อง (เชิงวิชาการ 7 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 2 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 1 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 1 เรื่อง)