งานที่ปรึกษาการออกแบบและวางแผนปรับปรุงระบบการจัดการพลังงานของสถานีเติมก๊าซธรรมชาติสำหรับรถยนต์ตามมาตรฐาน ISO 50001