ความหลากหลายของแบคทีเรียทนเค็มที่คัดแยกจากดินในพื้นที่สีเขียวบางกระเจ้าและศักยภาพของการเป็นเชื้อส่งเสริมการเจริญของพืช