Conference

Article
การศึกษาการสร้างฮอร์โมนออกซินจากแบคทีเรียกลุ่มทนเกลือที่แยกจากดินและศักยภาพในการส่งเสริมการเจริญของพืช
Conference
The International Kasetsart University Science and Technology Annual Research Symposium, 2017 (ISBN: 9786162783739)
Class
นานาชาติ
Date
1 - 3 มิถุนายน 2017
Location
กรุงเทพมหานคร อื่นๆ ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-