การเพิ่มประสิทธิภาพของระบบโอโซนในพัดลมไอเย็นแบบเคลื่อนที่

  • บริษัท ยูคาลิปตัส เทคโนโลยีจำกัด ร่วมกับ โปรแกรมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ITAP) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

  • โครงการเดี่ยว

  • 2559

  • inดร.ชลอ จารุสุทธิรักษ์, รองศาสตราจารย์

  • inดร.ชลอ จารุสุทธิรักษ์, รองศาสตราจารย์

  • โครงการวิจัยสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี