การใช้ทรัพยากรสัตว์เลื้อยคลานและสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกเพื่อการใช้ประโยชน์ทางด้านการเกษตร การแพทย์ สิ่งแวดล้อม และการอนุรักษ์อย่างยั่งยืน

Publish Year International Journal 6
2023 exAkrachai Aksornneam, exYik-Hei Sung, inดร.อัญชลี เอาผล, รองศาสตราจารย์, "Effect of habitat structure on abundance and body conditions of two sympatric geckos, Cyrtodactylus saiyok and Cyrtodactylus tigroides, in the karst forest of western Thailand", Journal of Natural History, ปีที่ 57, ฉบับที่ 5-8, กุมภาพันธ์ 2023, หน้า 395-407
2021 exนางสาวศิริพร ยอดทอง, inดร.อรรถพล รุจิราวรรณ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exBryan L. Stuart, inดร.อัญชลี เอาผล, รองศาสตราจารย์, "A New Limnonectes (Anura: Dicroglossidae) from Southern Thailand", Animals, ปีที่ 2021, ฉบับที่ 566, กุมภาพันธ์ 2021, หน้า 1-28
2020 exRandy L. Klabacka, exPERRY L. WOOD JR, exJimmy A. McGuire, exJAMIE R. OAKS, exL. LEE GRISMER, exJESSE L. GRISMER, inดร.อัญชลี เอาผล, รองศาสตราจารย์, exJack W. Sites Jr, "Rivers of Indochina as potential drivers of lineage diversification in the spotted flying lizard (Draco maculatus) species complex", Molecular Phylogenetics and Evolution , ปีที่ 150, ฉบับที่ -, กันยายน 2020, หน้า 106861
2019 exSiriporn Yodthong, exBryan L. Stuart, inดร.อัญชลี เอาผล, รองศาสตราจารย์, "Species delimitation of crab-eating frogs (Fejervarya cancrivora complex) clarifies taxonomy and geographic distributions in mainland Southeast Asia", ZooKeys, ปีที่ 2019, ฉบับที่ 883, พฤศจิกายน 2019, หน้า 119-153
2018 exอรรถพล รุจิราวรรณ, exDr. Bryan L. Stuart, inดร.อัญชลี เอาผล, รองศาสตราจารย์, "Expanded description of Odorrana livida (Blyth, 1856) with notes on its natural history in Thailand", Journal of Natural History , ปีที่ 52, ฉบับที่ 23-24, กรกฎาคม 2018, หน้า 1581-1600
2017 exSrion, L., exWangkulangkul, S., inดร.อัญชลี เอาผล, รองศาสตราจารย์, "Morphological Variation of Ingerophrynus parvus (Boulenger, 1887) in Peninsular Thailand", 2nd International Conference on Biosciences, ICoBio 2017, ปีที่ 197, ฉบับที่ 1, สิงหาคม 2017