วิธีการเขตกรรมที่เหมาะสมสำหรับการผลิตข้าวและสมบัติบางประการของดินในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

Publish Year National Conference 1
2017 exสายชล สุขญาณกิจ, exสิริวรรณ สมิทธิอาภรณ์, inนายธนภัทร ปลื้มพวก, "ผลของการจัดการฟางข้าวร่วมกับปุ๋ยพืชสดต่อสมบัติทางเคมีของดินในชุดดินอยุธยา", การประชุมวิชาการการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 14 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน, 7 - 8 ธันวาคม 2017, กำแพงแสน นครปฐม ประเทศไทย