Person Image

  Education

  • วท.บ. (เกษตรศาสตร์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2550
  • วท.ม. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการจัดการทางดิน), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2557

  Expertise Cloud

  Baby cornCattle manureCH4chemical fertilizerChopped pruning treeCO2CompostGAPGHGGreen manureKamphaeng Saen soil seriesmanagementnutrient managementorganic farmingPhosphorus fertilizerPhosphorus uptakePile sizeredox potentialRice RD 41Soil and plant analysisSoil carbon sequestrationSoil managementsoil propertiesSoil qualitySustainableTurning compost pileกข47กลับกองก๊าซเรือนกระจกการกลับกองปุ๋ยหมักการเขตกรรมการจัดการความรู้การจัดการธาตุอาหารพืชการจัดการฟางข้าวการเจริญเติบโตการบ่มการปนเปื้อนแคดเมียม การสะสมแคดเมียม ข้าว การผลิตข้าวโพดฝักอ่อนกิ่งไม้สดหั่นย่อยขนาดกองปุ๋ยหมักข้าวข้าวพันธุ์ข้าวโพดฝักอ่อนแคดเมียมแคลเซียมไนเตรท ผลผลิต ธาตุอาหาร คุณภาพผลผลิต ต้นอ่อนทานตะวันจังหวัดพระนครศรีอยุธยาชิ้นส่วนพืชชุดดินอยุธยาถั่วฝักยาวไร้ค้างถ่านชีวภาพธาตุอาหารไนโตรเจนปอเทืองปุ๋ยเคมีปุ๋ยชีวภาพ PGPRปุ๋ยไนโตรเจน การใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน ข้าวเจ้าพันธุ์ กข 41 ชุดดินอยุธยาปุ๋ยไนโตรเจน ข้าวเจ้าพันธุ์ กข41 ชุดดินอยุธยาปุ๋ยพืชสดปุ๋ยฟอสฟอรัสปุ๋ยมูลโคปุ๋ยมูลวัวปุ๋ยหมักปุ๋ยอินทรีย์แปลงนาผักกวางตุ้งผักโขมจีนผักคะน้าผักบุ้งมูลกระบือมูลแกะมูลแพะมูลม้าวลุ่มน้ำแม่ตาววัสดุธรรมชาติสมบัติทางเคมีของดินสมบัติบางประการของดินอินทรีย์อุณหภูมิ

  Interest

  Soil and plant analysis

  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 1 หน่วย (หัวหน้าหน่วย 0 หน่วย, สมาชิก 1 หน่วย) ดังนี้คือ
  • จำนวนพื้นที่วิจัย 14,821.94 ตารางเมตร
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 28 ชิ้น
  • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 32.46 ล้านบาท

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 0 โครงการ
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 2 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 2 โครงการ)
  • ทุนนอก 7 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 7 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 21 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 5 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 16 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 5 เรื่อง (เชิงวิชาการ 2 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 3 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 2 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 2 เรื่อง)

  นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก