ทรรศนะของฮาร์ทรี ฟีลด์ ที่มีต่อสถานะทางภววิทยาของสัตภาพเชิงคณิตศาสตร์

Publish Year National Journal 1
2017 inดร.เทพทวี โชควศิน, รองศาสตราจารย์, "ทรรศนะของฮาร์ทรี ฟีลด์ ที่มีต่อสถานะทางภววิทยาของสัตภาพเชิงคณิตศาสตร์", วารสารสมาคมปรัชญาและศาสนาแห่งประเทศไทย, ปีที่ 12, ฉบับที่ 1, มกราคม - ธันวาคม 2017, หน้า 84-108