กระบวนการมีส่วนร่วมแบบพหุภาคีเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการเล่นพนันของเยาวชนของชุมชนหนองโรง อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี

  • ศูนย์ศึกษาปัญหาการพนัน คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ภายใต้การสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

  • โครงการเดี่ยว

  • 2560

  • inดร.อภิชาติ ใจอารีย์, รองศาสตราจารย์

  • inดร.อภิชาติ ใจอารีย์, รองศาสตราจารย์

  • โครงการวิจัยสาขาสังคมและพฤติกรรมศาสตร์

Publish Year National Journal 1
2019 inดร.อภิชาติ ใจอารีย์, รองศาสตราจารย์, "การวิเคราะห์ศักยภาพชุมชนเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการเล่นพนันของเด็กและเยาวชนชุมชนหนองโรง จังหวัดกาญจนบุรี", Journal of Education and Human Development Sciences, ปีที่ 3, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2019, หน้า 15-31
Publish Year National Conference 1
2019 inดร.อภิชาติ ใจอารีย์, รองศาสตราจารย์, "การวิเคราะห์สภาพปัญหาและศักยภาพชุมชนเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการเล่นพนันของเด็กและเยาวชนชุมชนหนองโรง จังหวัดกาญจนบุรี", การประชุมวิชาการระดับชาติ ศรีโคตรบูรณ์ศึกษา ครั้งที่1 “แลสายน้ำโขงกับงานวัฒนธรรม เพื่อพัฒนาท้องถิ่น”, 2 พฤษภาคม 2019, เมือง นครพนม ประเทศไทย