Conference

Article
การวิเคราะห์สภาพปัญหาและศักยภาพชุมชนเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการเล่นพนันของเด็กและเยาวชนชุมชนหนองโรง จังหวัดกาญจนบุรี
Conference
การประชุมวิชาการระดับชาติ ศรีโคตรบูรณ์ศึกษา ครั้งที่1 “แลสายน้ำโขงกับงานวัฒนธรรม เพื่อพัฒนาท้องถิ่น” (ISBN: 9786162784101)
Class
ชาติ
Date
2 พฤษภาคม 2019
Location
เมือง นครพนม ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-