การวิเคราะห์ความไม่แน่นอนในปฎิบัติการฟิสิกส์พื้นฐาน 1