การวิเคราะห์ความคุ้มค่าของการจัดการขยะของโรงแรมสีเขียวขนาดใหญ่

Publish Year National Journal 1
2019 inนางเสาวลักษณ์ กู้เจริญประสิทธิ์, รองศาสตราจารย์, inนางสุมาลี พุ่มภิญโญ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การวิเคราะห์ความคุ้มค่าทางการเงินของการจัดการขยะในโรงแรมสีเขียวขนาดใหญ่", วารสารเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะ, ปีที่ 10, ฉบับที่ 20, กรกฎาคม - ธันวาคม 2019
Publish Year International Conference 4
2019 inนางสุมาลี พุ่มภิญโญ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางเสาวลักษณ์ กู้เจริญประสิทธิ์, รองศาสตราจารย์, "Economic benefits from waste management in Hotel Business : A Case of Bangkok Thailand", International Conference on Advanced Reseach in Social Science, 7 มีนาคม 2019, london สหราชอาณาจักรบริเตนใหญ่และไอร์แลนด์เหนือ
2019 inนางสุมาลี พุ่มภิญโญ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางเสาวลักษณ์ กู้เจริญประสิทธิ์, รองศาสตราจารย์, "Support Factors and Obstacles Influencing Implementation of Green Hotels", International Conferences on Advance Research Methods in Economics Social Science, Entrepreneurship and Management, 27 - 28 มิถุนายน 2019, มัลดีฟ
2019 inนางสุมาลี พุ่มภิญโญ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางเสาวลักษณ์ กู้เจริญประสิทธิ์, รองศาสตราจารย์, "Economic Benefits from Waste Management in Hotel Business: A Case Bangkok Thailand", The IRES 181st International Conference, 5 - 6 ธันวาคม 2019, Auckland นิวซีแลนด์
2017 inนางสุมาลี พุ่มภิญโญ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Economic Benefits from Waste Management in Hotel Business: A Case from Kho Samui Thailand", International Conference on Social Science and Business (ICSSB), 25 - 27 กรกฎาคม 2017, โอกินาวา ญี่ปุ่น
Publish Year National Conference 1
2018 exวราภรณ์ ใจจันทร์ , inนางสุมาลี พุ่มภิญโญ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.เรวัตร ธรรมาอภิรมย์, รองศาสตราจารย์, "การวิเคราะห์อุปสงค์การนำเข้าข้าวไทยของประเทศจีน", การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานทางวิจัยระดับชาติ 2561 : การวิจัยรับใช้ชุมชน สร้างสังคมฐานความรู้ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี, 20 กรกฎาคม 2018, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย