การพัฒนาวัสดุป้องกันกันรังสีแกมมาจากวัสดุเชิงประกอบยางธรรมชาติและทังสเตนออกไซด์