การพัฒนาเครื่องจักกลการเกษตรในการผลิตข้าวคุณภาพครบวงจรสำหรับกลุ่มเกษตรกร

Publish Year National Conference 2
2018 inดร.สิรินาฏ น้อยพิทักษ์, รองศาสตราจารย์, inดร.ศิวลักษณ์ ปฐวีรัตน์, รองศาสตราจารย์, exนายประเสริฐศักดิ์ ภักดีวงษ์, exนายณฤดล ผอูนรัตน์, exนายวรรวรรธน์ นกน้อย, "การพัฒนาเครื่องทำความสะอาดและคัดข้าวพันธุ์คุณภาพ", การประชุมวิชาการข้าวแห่งชาติ ครั้งที่ 5 , 23 - 24 พฤษภาคม 2018, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2017 exนายประเสริฐศักดิ์ ภักดีวงษ์, inดร.ศิวลักษณ์ ปฐวีรัตน์, รองศาสตราจารย์, inดร.สิรินาฏ น้อยพิทักษ์, รองศาสตราจารย์, "การพัฒนาเครื่องคัดแยกกรวดในกระบวนการสีข้าวขนาดเล็ก", การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 14 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน, 8 ธันวาคม 2017, นครปฐม ประเทศไทย