การคัดเลือกและการปรับปรุงสายพันธุ์ยีสต์เพื่อให้ทนต่อสภาวะที่เป็นพิษของวัสดุลิโน-เซลลูโลส