การผลิตเอทานอลจากทะลายเปล่าปาล์มด้วยกระบวนการหมักแบบหมักร่วม (SSCF)

Publish Year International Journal 1
2019 inดร.อนุสิษฐ์ ธนะพิมพ์เมธา, รองศาสตราจารย์, inดร.เมธี สายศรีหยุด, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exChanin Khomlaem, exYusuf Chisti, inดร.เพ็ญจิตร ศรีนพคุณ, ศาสตราจารย์, "A comparison of methods of ethanol production from sweet sorghum bagasse", Biochemical Engineering Journal, ปีที่ 151, ฉบับที่ -, พฤศจิกายน 2019, หน้า 107352-107358
Publish Year National Journal 1
2018 inดร.อนุสิษฐ์ ธนะพิมพ์เมธา, รองศาสตราจารย์, exสุวภัทร ไทยานุสร, inดร.เพ็ญจิตร ศรีนพคุณ, ศาสตราจารย์, inดร.เมธี สายศรีหยุด, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การผลิตน้ำตาลรีดิวซ์จากทะลายเปล่าปาล์มด้วยเอนไซม์ Cellic Ctec2", วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (The Journal of King Mongkut's University of Technology North Bangkok), ปีที่ 28, ฉบับที่ 2, เมษายน - มิถุนายน 2018, หน้า 285-290
Publish Year International Conference 2
2018 inดร.อนุสิษฐ์ ธนะพิมพ์เมธา, รองศาสตราจารย์, exนาย ชนินทร์ คมแหลม, inดร.เมธี สายศรีหยุด, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.เพ็ญจิตร ศรีนพคุณ, ศาสตราจารย์, "Ethanol production from Sweet Sorghum Bagasse using separationhydrolysis and fermentation by Saccharomyces cerevisiae TISTR5606", Proceedings of International Conference of Agriculture and Natural Resources 2018, 26 - 28 เมษายน 2018, Bangkok
2016 exVeerapat Kantamanee, inดร.เพ็ญจิตร ศรีนพคุณ, ศาสตราจารย์, inดร.อนุสิษฐ์ ธนะพิมพ์เมธา, รองศาสตราจารย์, inดร.เมธี สายศรีหยุด, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "High cell density cultivation of Rhodococcus opacus PD630 using sugar cane molasses for lipid production", BIOTECHNOLOGY INTERNATIONAL CONGRESS (BIC) 2016 “Biomass energy and its refinery” September 20-23, 2016 BITEC Bang Na, Bangkok, THAILAND, 20 - 23 กันยายน 2016, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
Publish Year National Conference 2
2018 exณัฐรดา นักธรรม, inดร.อนุสิษฐ์ ธนะพิมพ์เมธา, รองศาสตราจารย์, "การผลิตเอทานอลจากของเหลือทิ้งทะลายปาล์มเปล่าโดยวิธีการหมักแบบแยกขั้นตอน (SHF) ด้วยยีสต์ Saccharomyces cerevisiae SC90 TISTR", เรื่อง“นวัตกรรมงานวิจัย สู่การสร้างสรรค์พัฒนาสังคมไทยอย่างยั่งยืน”, 3 มีนาคม - 4 มิถุนายน 2018, ปทุมธานี ปทุมธานี ประเทศไทย
2016 inดร.อนุสิษฐ์ ธนะพิมพ์เมธา, รองศาสตราจารย์, exสุวภัทร ไทยานุสร, inดร.เพ็ญจิตร ศรีนพคุณ, ศาสตราจารย์, inดร.เมธี สายศรีหยุด, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การผลิตน้ำตาลรีดิวซ์จากทะลายเปล่าปาล์มด้วยเอนไซม์ Cellic Ctec2", ประชุมวิชาการวิศวกรรมเคมีและเคมีประยุกต์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 26 "Innovative Technology toward Sustainable Development" , 26 - 28 ตุลาคม 2016, กรุงเทพ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย