การแยกส่วนและไฮโดรไลซิสเศษปาล์มเหลือทิ้ง โดยการใช้สารเคมีในระบบเอกพันธ์และวิวิธพันธุ์