ปรับปรุงคุณภาพน้ำจิ้มอาหารทะเล

  • บริษัท อาร์เอสฟูดส์เทค(ประเทศไทย) จำกัด

  • โครงการเดี่ยว

  • 2559

  • inนายวินัศ ภูมินาถ

  • inนายวินัศ ภูมินาถ

  • โครงการวิจัยสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี