การยืดอายุผลิตภัณฑ์คั่วกลิ้งอบแห้ง

  • ผู้ประกอบการ (คุณขวัญณัฐชญา ภรณ์พัชรีรัตน์)

  • โครงการเดี่ยว

  • 2559 (2559-2560)

  • inนางอุษาพร ภูคัสมาส

  • inนางอุษาพร ภูคัสมาส

  • โครงการวิจัยสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี