การพัฒนาสูตรและกระบวนการผลิตซอสมะขาม และซอสปรุงรสเอนกประสงค์กึ่งสำเร็จรูปจากมะขาม ผลผลิตทางการเกษตรขึ้นชื่อของจังหวัดเพชรบูรณ์

  • ผู้ประกอบการ (นายณัชพล ศรีโพธิ์เผือก)

  • โครงการเดี่ยว

  • 2559 (2559-2560)

  • inนายญาธิปวีร์ ปักแก้ว

  • inนายญาธิปวีร์ ปักแก้ว

  • โครงการวิจัยสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี