พัฒนาแบบจำลองและออกแบบปรับปรุงกระบวนการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพปฏิกรณ์ถังกวนขนาด 35 ลิตร สำหรับปฏิกิริยาทราน-แอมิเดชันของ Palm Kernel Oil