งานจัดจ้างที่ปรึกษาเพื่อคัดกรองตัวเร่งปฏิกิริยาวิวิธพันธ์ประเภท Metal Oxide และ Porous silica สำหรับกระบวนการผลิตโอเลฟินส์จากก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์