โครงการพัฒนานวัตกรรมต้นแบบระบบกล้องตรวจวินิจฉัยมะเร็งปากมดลูกแบบพกพาจำนวน 10 ชุด