ศักยภาพการสังเคราะห์แสงและการเจริญเติบโตของข้าว(C3)เทียบกับหญ้าข้าวนก(C4)