การพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการขนาดเล็กและขนาดกลางในกลุ่มอุตสาหกรรมอาหารและอุตสาหกรรมอื่นที่เกี่ยวข้อง: ผู้ประกอบการเยลลี่บรรจุน้ำผลไม้ปั่น (กลุ่ม 9)

  • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

  • โครงการเดี่ยว

  • 2559 (2559-2560)

  • inดร.วิชชา ตรีสุวรรณ

  • inดร.วิชชา ตรีสุวรรณ

  • โครงการวิจัยสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี