การวิเคราะห์เส้นทางความสำเร็จในวิชาชีพครูอาชีวศึกษา

Publish Year National Journal 2
2018 inดร.สุวรรณา นาควิบูลย์วงศ์, รองศาสตราจารย์, "การวิเคราะห์เส้นทางความสำเร็จในวิชาชีพครูอาชีวศึกษา", วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรี, ปีที่ 12, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2018, หน้า 85-98
2016 exสุวรรณา สุ่มเนียม, inดร.สุวรรณา นาควิบูลย์วงศ์, รองศาสตราจารย์, "การพัฒนาโมเดลเชิงสาเหตุของปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการทำงานของครูอาชีวศึกษา", วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรี, ปีที่ 10, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2016, หน้า 48-61