การวัดปริมาณธาตุอาหารในดิน ความต้องการไนโตรเจน ผลผลิตและความหวานของอ้อย โดยใช้เทคนิคเนียร์อินฟราเรดสเปคโทรสโกปี (NIRS)