การสร้างมูลค่าเพิ่มของเสียในฟาร์มโคนมสำหรับกลุ่มเครือข่ายต้นแบบ